FBK Voss

Inkludering

Inkludering

FBK Voss søkte vinteren 2018 om midlar frå "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom"  og me har fått innvilga 200.000,- 

Målet med denne tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskotsordninga skal vere eit verkemiddel for å betre moglegheitane for at fleire born og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra sin inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikkje bli stilt krav om kunnskap, politisk ståstad eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbodet skal så langt det lar seg gjera ha låge eller ingen kostnadar. 

Me har søkt om midlar til å gjennomføre følgjande prosjekt:

- Lønn til trenarar som skal ha ansvar for lågterskeltilbod

- Oppretting av miljørom og innkjøp av utstyr til eit miljørom

- Inkluderingsfond som kan gje økonomisk støtte til cupar, utstyr, FFO m.m 

 


HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift