FBK Voss

Forsikring 2019

Forsikring 2019

If Skadeforsikring er, frå 1.mars 2017, NFF sin samarbeidspartner på Fotballforsikringa. Som vedlegg til høgre her på sida finn de forskringsbevis for sesongen 2019.

Generelt

Fotballforsikringa 2019 gjeld frå og med 1.mars 2019 til og med 29. februar 2020. Fotballforsikringa er ei kollektiv forsikring forhandla fram av NFF på vegne av medlemmene. FBK Voss dekkjer forsikring for alle sine spelarar, dommarar, trenarar og leiarar. For at ein skal vere forsikra må ein:

 • Vere medlem i FBK Voss
 • I ungdoms- og seniorfotballen må ein i tillegg stå som aktiv spelar, dommar, trenar eller leiar i FIKS.

Forsikringa er overtatt på dei betingelsane at sikrede til ei kvar tid følgjer særforbundet sine gjeldande relar om at ein er spelberettiga og at ein følgjer kamp- og konkurransereglane for særidretten. Har sikrede forsømd desse reglane, kan retten til erstatning heilt eller delvis falle bort.


Forsikring av born 0 - 13 år (NIFs Barneidrettsforsikring)

 • Gjensidige forsikring er frå 1.januar 2015 Noregs Idrettsforbund sin samarbeidspartner på Barneidrettsforsikringa.
 • Denne forsikringa gjeld opp til den dagen spelaren fyller 13 år.
 • Barneidrettsforsikringa er innlemma i Skadetelefonen.
 • Med dette som utgangspunkt er aldersgruppa 0 – 12 år tatt ut av Fotballforsikringa.
 • Kravet for å vere dekka av Noregs Idretstforbund si Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal vere i regi av idrettslaget/klubben

Lagsforsikring 13 - 19 år

Det er klubben sitt ansvar at spelarane har gyldig forsikring. Spelarane må vere registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballen sitt Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneverande sesong.


Lagsforsikring Senior

Det er klubben sitt ansvar at spelarane har gyldig forsikring. Forsikringspremien for det aktuelle laget må vere betalt innan fastsatt frist og spelarane må vere registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballen sitt Informasjons og Kommunikasjonssystem (FIKS) inneverande sesong.


Trenarar, leiarar og dommarar

Alle klubben sine aktive registrerte trenarar, leiarar og dommarar er dekka av grunnforsikringa.


Utvida forsikring

Utvida forsikring kan kjøpast for spelarar og dommarar i alle aldersgrupper. Klubben dekker ikkje dette, men kvar enkelt person kan velje å bestille dette sjølv elektronisk. Utvida forsikring bestiller du her .


Meir informasjon

Meir informasjon om NFF sine forsikringar for fotball og futsal finn du her


Melde skade? - Skadetelefonen

Føremålet til Skadetelefonen er å ivareta idrettsutøvarar på alle nivå gjennom behandlingsløpet.

Skadetelefonen er:

 • Ei telefonbasert rådgivingsteneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin.
 • Sikrar tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse, slik at utøvarar kan få rask og riktig hjelp i eit kvalitetssikra behandlingsnettverk i heile Noreg.
 • Gir råd om skadeførebygging og kva ein bør gjere ved akutte skadar, basert på beste praksis innan idrettsmedisin.
 • Gir råd uavhengig av om skaden vert dekka av forsikringa eller ikkje.
 • Følgjer opp utøvar gjennom behandlingsløpet, bestiller utredning og behandling.

Det er viktig at ein melder skaden med ei gong! Om ein er usikker på om ein treng behandling så er det likevel nyttig å melde skaden i tilfelle det skulle oppstå problem i etterkant.


Kva gjer ein når ein har skada seg?

 1. Utfør akutt skadebehandling
 2. Ring Idrettens Skadetelefon på 987 02 033 om du treng bistand
 3. Registrer skademelding her
 4. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
 5. Idrettens skadetelefon tek kontakt med spelar uavhengig om det er dekning i forskringa
 6. Idrettens skadetelefon bestiller all utredning og behandling i eit kvalitetssikra behandlingsnett
 7. Idrettens skadetelefon følgjer opp spelaren til etter gjennomført behandling

Åpen alle dagar 09:00 - 21:00

Ring 987 02 033

Ansvarleg for idrettsskadeforsikring i FBK Voss er sport- og klubbutviklar Sanna S. Dregelid sport@fbkvoss.no


HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift