FBK Voss

Politiattest

Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at heile den norske idretten skal krevje politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordninga gjeld for alle som skal utføre oppgåver som i vesentleg grad inneber eit tillit- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming. Ordninga trådde i kraft 1. januar 2009. Ein politiattest er gyldig i 3 år.

 

Innhenting av politiattest på ein-to-tre:
1. Personen som skal ha politiattest vert bede om å sende fullt namn og fødselsnnummer til Silje Hauge på kontor@fbkvoss.no. Det vert så laga ein «bekreftelse på formål med politiattest» som vert sendt tilbake til søkjar.

2. Søkjar går inn på  https://attest.politi.no/ og søkjer elektronisk om politiattest. Her må ein laste opp ein «bekreftelse på formål med politiattest» som ein har fått tilsendt.

3. Søkjar får politiattest i posten og syner denne for Silje Hauge.  Attesten skal ikkje leverast, kun framsynast.

 

Personar som ikkje har synt politiattest utan merknad, kan ikkje setjast til oppgåver som inneber eit tilit- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming.

 

Fotballklubben Voss
Postboks 60
5701 Voss

                                                                

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products