FBK Voss

FFO

FFO

Telenor Xtra, eit samarbeid mellom Noregs Fotballforbund og Telenor, er eit landsomfattande fotballtilbod etter skuletid – fotball fritids ordning (FFO). Utviklingsavdelinga i Noregs Fotballforbund (NFF) har ansvaret for å utvikle og gjennomføre innhaldet i Telenor Xtra som skal vere eit heilskapleg skulefritidstilbod med fotball i fokus. Fotballaktiviteten er sentral, men den skal utformast som eit supplement til den vanlege fotballtreninga på ettermiddagen, og ikkje framstå som eit rekrutteringstiltak. Målet er å utvikle rørsleglede og gode vanar. I tillegg til den fysiske aktiviteten skal fokuset vere på kosthald, pedagogisk kyndig leksehjelp, fair play og trening av sosiale ferdigheiter også utanfor idrettsbana. Telenor Xtra vert leia og følgd opp av ein nasjonal rektor som høyrer til i Utviklingsavdelinga i NFF. 

 

Telenor Xtra - Fotballfritidsordning (FFO) skuleåret 2017/2018

FFO

Telenor Xtra Fotballfritidsordning (FFO) er eit tilbod til elevar i 3. - 7.klasse ved Gjernes, Vangen og Gullfjordungen skule. Me føl skuleruta og utvidar i fyrste omgang ikkje til feriar. Det er mogleg å melde seg på tysdag, onsdag og torsdag (elevar i 5. - 7.klasse kan i tillegg melde seg på FFO+ på måndagar).

Borna vert henta på skulen av instruktørar frå FFO. Om sommaren går ein/syklar frå Gjernes og Gullfjordungen. Om vinteren vert borna henta av bil/minibuss. Elevane frå Vangen går heile året. 

 

FFO+

FFO+ er nyoppstarta for skuleåret 2017/2018. Bakgrunnen for at me har vald å starte opp dette er at me vil utvide tilbodet til å gjelde fleire skular. FFO+ vil i større grad enn vanleg FFO tilby rein fotballaktivitet. Målet er å gje dei som ynskjer det ei ekstra fotballtrening i veka med fokus på individuell ferdigheitsutvikling under kyndig rettleiing. 

Tilbodet vert gitt til alle elevar i 5. - 7.klasse i Voss Kommune og følgjer skuleruta. 

FFO+ vil føregå måndagar rett etter skulen og fram til 16:30. Elevane må sjølve ta seg ned til Idrettshallen. 

Prisen for FFO+ per månad er:   836,- 

Så lenge ein er påmeldt på FFO+ får ein delta gratis på Prosjekt Voss på laurdagar.

 

Prisar 2017/2018 - per. månad

4 dagar:  1900,-  (påmelding til 4 dagar gjeld kun for elevar i 5. - 7.klasse. Den fjerde dagen vert då FFO+ på måndagar) 

3 dagar:  1595,-

2 dagar:  1290,-

1 dag:     836,-

Det vert gitt søskenmoderasjon på 20% for søsken nummer to, tre osb. Det betyr at ein betalar full pris for born nummer ein og så får ein moderasjon på deltakinga til søsken. Går søsken ulikt tal dagar vert moderasjon gitt til den/dei som går færrast dagar. 

 

Påmelding

Påmeldinga er open fram til det er fullt! 

Link til påmeldingsskjema: HER KJEM DET LINK SÅ SNART PÅMELDINGA FOR SKULEÅRET 2018/2019 OPNAR! 

Det er eit avgrensa tal plassar og me tildeler i hovudsak plassar etter fyrste mann til mølla! 

 

Kontakt og spørsmål

Alle spørsmål i forhold til påmelding og informasjonsmøte kan rettast til dagleg leiar ved FFO, Bjarte Bergstrøm: E-post: ffo@fbkvoss.no

                                                                                          

 

Fotballklubben Voss
Postboks 60
5701 Voss

                                                                

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift