FBK Voss

Barnefotball

Barnefotball

Barnefotballen i Fotballklubben Voss følgjer den same visjonen og dei same målsetjingane som skal prega all aktivitet i regi av klubben. 

Henta frå Sportsplanen: 

Visjon

«FBK Voss skal gje eit solid og meiningsfullt aktivitetstilbod til born, unge og vaksne på Voss!

Ha dyktige trenarar som gjev eit meiningsfullt fotballtilbod til alle på Voss. Trenarar og leiarar som har individet i fokus frå barnsbein av, før ein vert meir lagsfokusert opp mot seniornivå».

Målsetjing

«FBK Voss har som mål å bli så dyktig på spelarutvikling at me i periodar klarar å ha lag i toppfotballen på dame- og herresida. Ivareta spelarar og trenarar slik at flest mogleg held fram i klubben i eit godt utviklingsmiljø tufta på de 3 T-ane: Tryggleik – Trivsel - Tilhøyring.»

Fair Play

Samla for alt det verdiarbeidet som vert gjort i klubben ligg Fair play. Fair play-arbeidet er grunnlaget for fotballen sitt omdømme og handlingar, og synleggjer korleis fotballen tek på seg ei oppdragande rolle ovanfor born, ungdom og vaksne. Fair play handlar om overordna verdiar, respekt for andre menneske og om å forsterke vennskap, både på og utanfor bana.

I ein fotballkamp skal glede, meistring, jamnbyrdigheit og god oppførsel dominere. På bakgrunn av dette har NFF innført Fair play-møtet i forkant av kampstart i barne- og ungdomsfotballen. 

Fair Play skal gjennomsyre all aktivitet i klubben. Me opptrer alltid i Fair play-ånda, både på og utanfor bana. Fair play-arbeidet er knytt opp til klubben sine verdiar, men også til dei Fair play-reglane som gjeld for heile fotballsporten. Difor ynskjer ein at alle spelarane i barne- og ungdomsfotballen signerer «Haldningskontrakt FBK Voss» før sesongstart. Kontrakten finn du til høgre her på sida. 

 

Fotballklubben Voss
Postboks 60
5701 Voss

                                                                

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products